Adatkezelési tájékoztató

 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja az érintettek előzetes tájékoztatást.

 Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR szabályait kell alkalmazni.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére megismerhetővé kell tenni, részére meg kell küldeni.

Jelen tájékoztató az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó adatokat, az adatkezelés jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának lehetőségét és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza. 

Az adatkezelő megnevezése (a továbbiakban: Társaság):

„Braun” Kereskedő és Szállító Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 102.

Cg. 07-09-003074, adószám: 11109361-2-07

E-mail: info@braunbau.hu telefon: 06-22/513-220

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek az alábbi weboldalainkhoz kapcsolódó adatkezelésekre:

www.hogyanepitsem.hu

A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI

 Adatfeldolgozó, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, titoktartási és biztonsági intézkedéseinkkel összhangban dolgozzák fel a számunkra. Az adatfeldolgozókról a következő tájékoztatást adjuk:

CégnévCímTevékenység
GP-Audit Könyvvizsgáló Kft.9024 Győr, Babits Mihály u. 3.Könyvelés
Sonic Kft.8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64.Könyvvizsgálat
IT System Kft.1173 Budapest, Barátka u. 61.Rendszergazdai tevékenység
Vector Kft.6000 Kecskemét, Sörház u.7.Vállalatirányítási, számlázási rendszer
Magyar Posta Zrt.1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Futárszolgálati, postai tevékenység

ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

 A társaság az adatok kezelését a következő célokból végzi:

 1.       A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

A társaság honlapján megadott elérhetőségen az érdeklődők a társaság által kínált termékre, nyújtott szolgáltatásra vonatkozó kapcsolatfelvétel során jellemzően nevüket, elérhetőségüket közlik a társasággal, amelynek során az érdeklődési körükbe tartozó termékekről is tudomást szerzünk.

Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

A kapcsolatfelvétel körében jellemzően név, e-mail cím, szállítási cím, telefonszám megadására kerül sor.

 Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatokra a termék-, szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés tartalmának meghatározása, felvilágosítás adása miatt van szükség.

 Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, mivel az érintett a lehetséges megrendelés, szerződés feltételeinek tisztázása érdekében veszi fel a kapcsolatot a társasággal.

 Továbbítjuk-e a személyes adatokat?

 A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Meddig tároljuk az adatokat?

 Az adatok tárolása 1 évig történik, amennyiben szerződés megkötésére nem kerül sor.

 Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

 Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében.

 2.      A társaság hírlevelére feliratkozás körében kezelt adatok

A társaság hírlevelet küld a vele kapcsolatban álló, a hírlevél küldéshez hozzájárult személyek részére.

 Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

 A társaság részére hírlevél küldése céljából név, e-mail cím, telefonszám, postai cím adható meg.

 Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

 A regisztráció során megadott adatok kizárólag kereskedelmi kampány keretein belül, illetve a társaság által szervezett rendezvényről, vagy meghirdetett akcióról való tájékoztatás érdekében történik.

 Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

 A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az ön hozzájárulása.

 Annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban helyes adatokat megadására került sor a kapcsolatfelvételi űrlapon, visszaigazoló üzenetet küldünk, amelyben tájékoztatást adunk arról, hogy megkeresését rögzítettük, amennyiben a megkeresés nem öntől származik (téves), úgy a válaszüzenetben megadott linken kérheti adatai törlését.

 Meddig tároljuk az adatokat?

 Az adatok tárolására hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

 Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

 Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében.

 3.      A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

A társaság által a honlapjának a meglátogatásával kapcsolatban kezelt cookie-ra vonatkozó tájékoztatásra külön dokumentumban kerül sor.

 4. Marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a Weboldalak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook képpont programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook képpont programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mind ezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Cookie-k törlése / módosítása: Adott böngészőben eszközök/beállítások menüpont és ezen belül Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menüpont alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés néven található.

 A cookie-ról további információ található az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

 Google Analytics

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google Ads konverziókövetés


A Google Ads konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az Ads hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 Facebook által elhelyezett Cookiek


Az alábbi link segítségével tájékoztatást kaphat a Facebook által használt cookie-k letiltásával és fontos információival kapcsolatosan: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

Kiskorúak Védelme


A Braun Kereskedő és Szállító Kft nem kívánja a 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) gyűjteni vagy kezelni.  Amennyiben kiskorú rendelkezésre bocsátotta személyes adatait, a szülő vagy más törvényes képviselő bocsásson rendelkezésünkre egy e-mail címet, amennyiben, ezen személyes adatok nyilvántartásunkból történő törlését kívánja. A Braun Kereskedő és Szállító Kft minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy, az ilyen adatokat törölje a nyilvántartásából, és nem használja azokat semmilyen célra (kivéve, ha jogszabály teszi ezt kötelezővé a gyermekek biztonságának megóvása érdekében).

 Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a megkeresett adatkezelő a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben a bíróság vagy hatóság által történő megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt, valamint más személyes adatot a társaság megsemmisíti, illetve törli.


A társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • a jogosultak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése megfelelő;
  • a változatlansága biztosított;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

 A társaság olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 A társaság az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;
  • a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 A társaság informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek, amellyel kapcsolatban a társaság megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Társaság azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Társaságnak. A Társaság ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

 A Társaság kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Társaság általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Társaság nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

 A Társaság valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

 Milyen jogok illetik meg személyes adatai kezelése kapcsán?

 Az egyes jogok ismertetését követően táblázatban is megjelenítjük az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan gyakorolható jogokat.

 Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy a társaságnál érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

·         az adatkezelés céljai;

·         az érintett személyes adatok kategóriái;

·         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

·         az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

·         a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

·         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

·         a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, a társaság azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

 Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.

 Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

 A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

 Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén a társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

 Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa a társaság rendelkezésére bocsátott adatait megkapni

·         tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

·         jogosult más adatkezelőhöz továbbítani

·         kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
technikailag megvalósítható

·         kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

 Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és a társaság az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Érintetti jog megnevezéseMely adatkezelések esetén gyakorolható?
Hozzáférés – tájékoztatás•      Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok •      Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok •      Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés •      Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés •      Hírlevél •      Térfigyelő kamera •      Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
Hozzáférés – másolat•      Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok •      Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok •      Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés •      Térfigyelő kamera •      Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
Helyesbítés•      Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok •      Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok •      Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés •      Hírlevél •      Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
Törlés•      Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés •      Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok •      Hírlevél
Adatkezelés korlátozása•      Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok •      Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok •      Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés •      Térfigyelő kamera •      Hírlevél •      Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés elleni tiltakozás  –
Adathordozhatósághoz való jogAz adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

 A jogok az érintett megfelelő azonosítását lehetővé tevő kérelem társaság részére történő eljuttatásával gyakorolhatóak.

 A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében a társaság további információkat kérhet.

A társaság az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A társaság az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

 Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga: Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a joggyakorlás érdekében a társaság adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.

 Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Hasonló bejegyzések